• Kierowanie zespołem ds. zarządzania projektami
  • Pozyskiwanie informacji o możliwościach skorzystania z dofinansowania realizacji zadań Gminy,
  • Nadzór i koordynacja prac związanych z opracowywaniem i składaniem wniosków związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na realizację zadań Gminy.
  • Prowadzenie rejestru projektów przygotowywanych i realizowanych przez Gminę współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.
  • Współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy finansowane z funduszy zewnętrznych,
  • Nadzór nad realizacją projektów objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych poprzez:  monitorowanie projektów, sporządzanie niezbędnych sprawozdań, przygotowywanie wniosków o płatność, koordynację i kontrolę realizacji projektów,
  • Wykonywanie innych poleceń przełożonych nie wymienionych wyżej w ramach posiadanych kwalifikacji.
  • Monitorowanie realizacji uchwał Rady Gminy, wniosków interpelacji komisji Rady Gminy.