• Pozyskiwanie informacji o możliwościach skorzystania z dofinansowania realizacji zadań Gminy,
  • Opracowywanie i składanie wniosków związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na realizację zadań Gminy,
  • Prowadzenie rejestru projektów przygotowywanych i realizowanych przez Gminę współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,
  • Współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy finansowane z funduszy zewnętrznych,
  • Współpraca z Wiejskimi  Ośrodkami Kultury, Gminną Biblioteką Publiczną w zakresie organizowania oraz współudział w przygotowywaniu imprez kulturalnych, uroczystych rocznic i obchodów świąt narodowych na terenie gminy,
  • Czuwanie nad realizacją projektów objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych poprzez:  monitorowanie projektów, sporządzanie niezbędnych sprawozdań, przygotowywanie wniosków o płatność, koordynację i kontrolę realizacji projektów.