• wykonywanie zadań głównego księgowego Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej.
 • opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych procedur w zakresie rachunkowości w tym zakładowego planu kont dla Urzędu Gminy
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi- składa wzór podpisu w banku
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów finansowych , zatwierdzanie ich do wypłaty, podpisywanie przelewów i czeków .
 • Dekretacja wszystkich dowodów księgowych w zakresie wydatków budżetowych
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Gminy (ORGANu)
 • Prowadzenie ksiąg wyodrębnionej rachunkowości projektów inwestycyjnych przy udziale środków zewnętrznych
 • Prowadzenie ksiąg Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Sporządzanie miesięcznych , kwartalnych sprawozdań w zakresie dochodów gminy (Organu)
 • Przyjmowanie i sprawdzanie sprawozdań jednostkowych o dochodach i wydatkach z podległych jednostek budżetowych.
 • Sporządzanie łącznych kwartalnych , rocznych sprawozdań budżetowych dotyczących Gminy Ochotnica Dolna.
 • Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych tj. Bilansu, rachunku zysków i strat, zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej dotyczącej Urzędu Gminy.
 • Prowadzenie spraw z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Gminy tj. aktualizacja Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, ustalanie odpisu na fundusz socjalny, prowadzenie dokumentacji związanej  z realizacją  świadczeń socjalnych dla pracowników.