Fundacja Batorego zaprasza organizacje społeczne, które podejmują
działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w
środowisku lokalnym do składania wniosków o dotację w funduszu
solidarności z Ukrainą.

Dotacje w wysokości maksymalnie do 60 000 zł otrzymać można na:

* działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych
ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, które służą
integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między
osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą,
wprowadzają uchodźców i uchodźczynie w lokalny kontekst społeczny i
kulturalny, umożliwiają dialog, spotkanie, wymianę doświadczeń,
wspólne cykliczne aktywności;
* działania integrujące i włączające osoby i grupy z
doświadczeniem uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i
nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe,
płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek,
niepełnosprawność, etc.;
* działania skierowane do społeczności przyjmującej np. działania
informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory
ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu
edukacji międzykulturowej, przeciwdziałające uprzedzeniom,
dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące
konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje.

uwaga: W konkursie nie są wspierane zajęcia w ramach edukacji szkolnej
i kursy językowe (jako główne lub jedyne działanie) ani jednorazowe
wydarzenia (np. festiwale, festyny, konferencje).

budżet konkursu: 1,5 miliona złotych.

składanie wniosków

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w internetowym systemie składania
wniosków od ogłoszenia konkursu do 28 lutego 2023. Jedna
organizacja może złożyć jeden wniosek. Czas realizacji działań
finansowanych z dotacji powinien być dostosowany do planu działań,
jednak nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 12
miesięcy w okresie od 1 maja 2023 do 30 kwietnia 2024.

Podgląd formularza wniosku w wersji pdf.

Wnioski mogą składać organizacje zarejestrowane w Polsce: fundacje,
stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, związki stowarzyszeń,
spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby
prawne zarejestrowane w KRS. Wspieramy tylko działania statutowe i
regulaminowe (w przypadku stowarzyszeń zwykłych).

harmonogram konkursu
I etap: 1 lutego – 28 lutego 2023 – składanie wniosków w
internetowym systemie wnioskowym.

do 24 marca – zaproszenie na rozmowy on-line organizacji zaproszonych
do ii etapu.

II etap: 27 marca – 21 kwietnia 2023 – rozmowy z
przedstawicielami/kami zaproszonych organizacji.

do 28 kwietnia – ogłoszenie listy przyznanych dotacji.

Więcej informacji o konkursie na stronie Funduszu solidarności z
Ukrainą

KONTAKT:
tel. +48 22 536 02 31
ukraina@batory.org.pl