Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy zostały wywieszone wykazy nieruchomości położone w obrębie Ochotnica Dolna, obejmujące działki ewid. nr 1271/17, 1271/14, 4978/52, 16249/3, 6748/27, 9326/123 przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym oraz działka ewid. nr 16227/272 przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.