Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna

 1. Nazwa i adres jednostki

Urząd Gminy Ochotnica, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160

 1. Określenie stanowiska:

Stanowisko pracy Kierownik Zespołu ds. Rozwoju turystyki, przedsiębiorczości i promocji.

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem:
 2. Niezbędne:
  • obywatelstwo polskie, innego kraju Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa europejskiego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( T.j. Dz. U. z 2022r poz.530 )
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  • wykształcenie wyższe
  • udokumentowane co najmniej 2 lata stażu pracy na stanowisku kierowniczym związanym z promocją, kulturą lub turystyką lub co najmniej 5 lat lata stażu pracy na stanowisku merytorycznym związanym z promocją, kulturą lub turystyką w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach budżetowych j.s.t
  • prawo jazdy kat. B.
 3. Dodatkowe:
  • Preferowane wykształcenie związane z zarządzaniem lub marketingiem lub rozwojem przedsiębiorczości.
  • preferowane doświadczenie w zakresie tworzenia lub prowadzenie inkubatorów przedsiębiorczości lub klastrów turystycznych lub produktów regionalnych.
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
  • predyspozycje osobowościowe (wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność w mowie i piśmie, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, odporność na stres),
  • znajomość prawa dotyczącego prawa samorządowego,
  • znajomość prawa w zakresie promocji oraz  kultury i sztuki.
 1. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:
 1. Kierowanie Zespołem ds. Rozwoju turystyki, przedsiębiorczości i promocji
 2. Nadzór i koordynacja projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w tym inkubatora przedsiębiorczości oraz rozwojem turystyki i promocją gminy.
 3. Nadzór nad tworzeniem strategii promocji gminy i rozwoju turystyki
 4. Nadzór nad tworzeniem rocznych planów promocji, imprez kulturalnych i sportowych oraz wydarzeń dot. promocji gminy,
 5. Uczestnictwo w kreowaniu i promocji produktów lokalnych, udział w targach gospodarczych i turystycznych gminy,
 6. Nadzór nad wiejskimi  ośrodkami kultury, gminną biblioteką publiczną w zakresie realizacji strategii i planów ww. jednostek oraz organizacji imprez kulturalnych, uroczystych rocznic i obchodów świąt narodowych na terenie gminy, przygotowania projektów statutów dla instytucji kultury,
 7. Nadzór nad działaniami związanymi z rozwojem turystycznym oraz realizacją zadań związanych z krzewieniem kultury i rozwojem turystyki wynikających ze strategii rozwoju gminy,
 8. Nadzór nad opracowywaniem i przygotowywaniem materiałów wydawniczych, folderów turystycznych i innych materiałów promujących gminę oraz  nadzór nad ich dystrybucją,
 9. Opracowanie oraz wdrożenie strategii rozwoju gospodarczego gminy z uwzględnieniem tworzenia i koordynacji inkubatora przedsiębiorczości.
 10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy lub innych przełożonych.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. Zadaniowy czas pracy wymagający pracy w terenie poza Urzędem Gminy oraz podczas uroczystości i wydarzeń odbywających się w dni wolne od pracy,
 2. wymiar czasu pracy: Pełny etat w podstawowym systemie czasu pracy zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna Regulaminem Pracy,
 3. wynagrodzenie: zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna,
 4. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 1. W sierpniu 2022 r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 2. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys,
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia,
 8. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych i pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
 10. 10. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (T.j. Dz. U. z 2022r  poz.530 ).
 11.  jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 12. Wszystkie dokumenty winny być złożone w języku polskim, oryginały własnoręcznie podpisane przez kandydata, natomiast kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

List motywacyjny i życiorys zawodowy (CV) należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem, a także klauzulą o następującej treści: „Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( innych niż wymagane przepisami prawa ) przez administratora danych           w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej. Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.”

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Ochotnica Dolna z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Kierownik Zespołu Rozwoju turystyki, przedsiębiorczości i promocji”, w terminie  do dnia 28 września 2022 r. do godz. 11:00. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach i przeprowadzi go komisja powołana przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna,
 3. I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,
 4. II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub jednego z tych elementów,
 5. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego,
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ochotnica.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna,
 7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze – podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (T.j. Dz. U. z 2022r 530 ).
 8. Klauzula informacyjna:
 9. Administratorem danych osobowych podanych w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego naboru jest Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej, z siedzibą: 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160.
 10. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej jest Pan Wiesław Kowalski.
 11. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 12. Celem przetwarzania podanych danych jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UG w Ochotnicy Dolnej. Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia naboru. Dane te nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 13. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru i nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 14. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy Kodeksu Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 15. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wójt Gminy

Tadeusz Królczyk